วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

กิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”

ณ  หอประชุม ๑๐๐  ปี สมเด็จย่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันพุธที่  สิงหาคม  2557   เวลา 8.30 -15.00  น.


ผู้อำนวยการศิริพันธุ์  สุพรรณนพ  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน” โดยคุณจิตติมา  โคตรานันต์

กรรมการที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมาเป็นเกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันนักเรียนจากโรงเรียน  15  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”

ประเภทที่ 1   การแข่งขันทักษะการอ่านข่าวภาษาจีน (ประเภทเดี่ยว)
ประเภทที่ 2   การแข่งขันทักษะการอ่านออกเสียงเร็วภาษาจีน (ประเภทเดี่ยว)ประเภทที่ 3   การแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดง (ประเภททีม)คุณจิตติมา  โคตรานันต์  เป็นประธานพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร แจกรางวัลการแข่งขัน พร้อมทั้งให้หนังสือภาษาจีน         
(ศัพท์จีนนอกตำรา) เป็นที่ระลึกงานแข่งขันฯ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 15  โรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น