วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

กิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”

ณ  หอประชุม ๑๐๐  ปี สมเด็จย่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันพุธที่  สิงหาคม  2557   เวลา 8.30 -15.00  น.


ผู้อำนวยการศิริพันธุ์  สุพรรณนพ  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน” โดยคุณจิตติมา  โคตรานันต์

กรรมการที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมาเป็นเกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันนักเรียนจากโรงเรียน  15  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”

ประเภทที่ 1   การแข่งขันทักษะการอ่านข่าวภาษาจีน (ประเภทเดี่ยว)
ประเภทที่ 2   การแข่งขันทักษะการอ่านออกเสียงเร็วภาษาจีน (ประเภทเดี่ยว)ประเภทที่ 3   การแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดง (ประเภททีม)คุณจิตติมา  โคตรานันต์  เป็นประธานพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร แจกรางวัลการแข่งขัน พร้อมทั้งให้หนังสือภาษาจีน         
(ศัพท์จีนนอกตำรา) เป็นที่ระลึกงานแข่งขันฯ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 15  โรงเรียน
กิจกรรม "มิตรภาพจีน-อาเซียน"

กิจกรรม"มิตรภาพจีน-อาเซียน"

               

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันพฤหัสบดีที่   3   กรกฎาคม   2557   เวลา   8.30 – 14.00  น.


                     ผู้อำนวยการศิริพันธุ์  สุพรรณนพ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม  “มิตรภาพจีน-อาเซียน” 
โดยคุณจิตติมา  โคตรานันต์  กรรมการที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน 
มาเป็นเกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขัน
นักเรียนจากโรงเรียน 11  โรงเรียน 14  ทีม เข้าร่วมการประกวดป้ายนิเทศ กิจกรรม  “มิตรภาพจีน-อาเซียน”
โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน และสัมภาษณ์ให้คะแนนในการประกวดป้ายนิเทศของแต่ละทีม

นักเรียนจากโรงเรียน 14  ทีม เข้าร่วมการแข่งขันการพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
ในกิจกรรม“มิตรภาพจีน-อาเซียน”